ტრენინგი: ,, კარიერა და ლიდერული უნარები”.

2018 წლის 7 დეკემბერს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის, კარიერული განვითარების სერვისმა ჩაატარა ტრენინგი აწსუ-ს ტუტორებისათვის თემაზე კარიერა და ლიდერული უნარები.

ტრენინგის ძირითადი მიზანი იყო აწსუ-ს ტუტორებში ლიდერული უნარების განვითარება.