მასტერკლასი:,, წარმატებული კარიერის დაგეგმვა “.

2019 წლის 26 თებერვალს აწსუ-ს ტუტორთა ინიციატივით კარიერული განვითარების სერვისმა ჩაატარა მასტერკლასი თემაზე „წარმატებული კარიერის დაგეგმვა“.