,,პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება” .

2019 წლის 10 და11 დეკემბერს აწსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტზე პირველკურსელთათვის, სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის მედიცინის ფაკულტეტის ტუტორის ინიციატივით და ხელმძღვანელობით ჩატარდა ტრენინგი – ,,პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება”, – რომელშიც მონაწილეობას იღებდა 70-მდე სტუდენტი.

ტრენინგზე განხილული იყო 8 განსხვავებული სამედიცინო მდგომარეობა, რომელიც საჭიროებს სასწრაფო გადაუდებელ დახმარებას.